Ochrona danych osobowych

Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną o poniższej treści:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: iodo@agh.edu.pl, tel.: 12 617 5325.
 3. Moje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
  1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  2. ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.),
  3. rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1554 z późn. zm.).
 4. Odbiorcą moich danych osobowych będą upoważnieni pracownicy AGH wykonujący czynności związane z obsługą kursów dokształcających i specjalistycznych prowadzonych przez Katedrę Informatyki AGH.
 5. Moje dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu realizacji procesu realizacji kursu dokształcającego w AGH.
 6. Moje dane osobowe będą przetwarzane w toku procesu rekrutacji, przebiegu szkolenia, a po jego zakończeniu przez okres do 12 miesięcy.
 7. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu informowania o rozpoczynających się naborach na następne szkolenia i kursy prowadzone przez Regionalną Akademię Sieci Komputerowych Cisco przy Katedrze Informatyki AGH przez okres niedłuższy jednak niż 12 miesięcy.
 8. Posiadam prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do przenoszenia danych, prawo ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadkach i na warunkach określonych w przepisach.
 9. Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących narusza przepisy.
 10. Moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
 11. Moje dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom i państwom trzecim, za wyjątkiem procesu koniecznego do umożliwienia dostępu do materiałów szkoleniowych i testów teoretycznych on-line na platformie NetAcad (Cisco Systems)
 12. Podanie przeze mnie danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji.